รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
#
ประเภทการแข่งขัน
รายชื่อ
 
1
การประกวดแผนธุรกิจเกษตร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
2
การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
3
การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
4

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านพืชศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านสัตวศาสตร์
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
6
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านประมง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
8
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
9
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การจัดตู้ปลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
10
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
11

การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การสะบัดแส้

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
12
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
13
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การรีดเต้านมเทียม
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
14
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
15
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน