ติดต่อ-สอบถาม

#

ประเภทการแข่งขัน
ผู้ประสานงาน
1 การประกวดแผนธุรกิจเกษตร นางสาวปริยากร บุญส่ง 084-196-9491 priyakorn_bs@hotmail.com
2 การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร นางสาวขนิษฐา  หมวดเอียด 080-5218038 khanittha_15@hotmail.com
3

การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 087-3907887 amorn_3@hotmail.com
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร      
  - ด้านพืชศาสตร์

นายธัชวีร์  ขวัญแก้ว

084-859-0643 tachawee1803@gmail.com
  - ด้านสัตวศาสตร์

นายอภิชาติ พันชูกลาง

086-343-7950 abhichart.pu@skru.ac.th
  - ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง

085-992-9664

Ittiporn_k@yahoo.com
  - ด้านประมง

ผศ.ณิศา มาชู

086-748-2877

mod1545@yahoo.com
  - ด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

ผศ.ดร.ครวญ  บัวคีรี

081-896-3152

kruanbu@hotmail.com
5 การแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร      
  - การแข่งขันการจัดตู้ปลา นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์ 084-1936911 agricompetition2019.skru.ac.th
  - การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 081-8983796 abhichard_n@hotmail.co.th
  - การแข่งขันสะบัดแส้ นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 089-6583140 agricompetition2019@skru.ac.th
  - การทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส ดร.ธิติมา  พานิชย์ 092-0121375 uangjan@hotmail.com
  - การแข่งขันรีดเต้านมเทียม นายสันติ  หมัดหมัน 085-6281494 santi_27354@hotmail.com
6 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นายสันติ  หมัดหมัน 085-6281494 santi_27354@hotmail.com
7 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 088-782-3959 supakracha.ap@skru.ac.th
  *** ผู้ประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ 087-479-6677 agricompetition2019@skru.ac.th